TokoOcha (Tokoyami x Ochako) OjiKami (Ojirou x Kaminari) IzuJirou (Deku x Jirou) KamiTodo (Kaminari x Todoroki) ShinOji (Shinsou x Ojirou) SetsuDeku (Setsuna x Deku) IidaHado (Iida x Nejire) MomoChako (Momo x Ochako) AwaMomo (Awase x Momo) KodaJirou (Koda x Jirou) IidaMomo (Iida x Momo) DekuLissa (Deku x Melissa) IzuMei (Deku x Mei) IidaCamie (Iida x Camie) TokoShouji (Tokoyami x Shouji) EndHawks (Endeavor x Hawks) SeroMina (Sero x Mina) BakuTsuyu (Bakugou x Tsuyu) DaveMight (Dave x All Might) HitoMina (Shinsou x Mina) MiriTama (Mirio x Tamaki) OjiChako (Ojirou x Ochako) MomoMei (Momo x Mei) BakuJirou (Bakugou x Jirou) IzuMomo (Deku x Momo) TodoMina (Todoroki x Mina) IiChako (Iida x Ochako) TetsuMina (Tetsutetsu x Mina) MinaChako (Mina x Ochako) EraserNight (Eraserhead x Midnight) KuroMori (Kuroiro x Kinoko) SetSuki (Setsuna x Bakugou) IzuMina (Deku x Mina) SeroRoki (Sero x Todoroki) TamaNeji (Tamaki x Nejire) NejiOcha (Nejire x Ochako) IidaKendou (Iida x Kendou) BakuKendou (Bakugou x Kendou) Mt. Kamui (Mt. Lady x Kamui Woods) GumBun (Fatgum x Miruko) TsuMina (Tsuyu x Mina) Mt. Dragon (Mt. Lady x Ryukyu) TetsuKiri (Tetsutetsu x Kirishima) IzuTooru (Deku x Tooru) KiriTsuyu (Kirishima x Tsuyu) YuiSen (Yui x Sen) MeiLissa (Mei x Melissa) KendouPony (Kendou x Pony) KiriKami (Kirishima x Kaminari) TodoJirou (Todoroki x Jirou) IiDeku (Iida x Deku) MonoShin (Monoma x Shinsou) KiriChako (Kirishima x Ochako) MinaJirou (Mina x Jirou) MomoKendou (Momo x Kendou) ShinChako (Shinsou x Ochako) KaMina (Kaminari x Mina) Mt. Midnight (Mt. Lady x Midnight) ShinDeku (Shinsou x Deku) TsuMomo (Tsuyu x Momo) KiriDeku (Kirishima x Deku) CamiKura (Camie x Shishikura) IzuToga (Deku x Toga) IzuNeji (Deku x Nejire) ShinKami (Shinsou x Kaminari) KamiSero (Kaminari x Sero) IidaYui (Iida x Yui) BakuToga (Bakugou x Toga) NejiYuuyu (Nejire x Yuuyu) IzuKendou (Deku x Kendou) KamiMomo (Kaminari x Momo) InaTodo (Inasa x Todoroki) OchaLissa (Ochako x Melissa) MangaTooru (Manga x Tooru) KouEri (Kouta x Eri) NinjaDragon (Ryukyu x Edgeshot) ItsuYui (Kendou x Yui) MonoChako (Monoma x Ochako) BakuMina (Bakugou x Mina) MinaMomo (Mina x Momo) OchaJirou (Ochako x Jirou) CamiOcha (Camie x Ochako) OchaToga (Ochako x Toga) OchaKendou (Ochako x Kendou) TodoChako (Todoroki x Ochako) BakuIida (Bakugou x Iida) TodoIida (Todoroki x Iida) EraserMight (Eraserhead x All Might) TsuTsu (Tsuburaba x Tsuyu) SetsuTooru (Setsuna x Tooru) AoMina (Aoyama x Mina) SeroChako (Sero x Ochako) KamiOcha (Kaminari x Ochako) TenKoi (Tensei x Koichi) OchaMei (Ochako x Mei) SeroSuna (Sero x Setsuna) Ibaku (Ibara x Bakugou) OchaTooru (Ochako x Tooru) MashMomo (Ojirou x Momo) BakuMomo (Bakugou x Momo)
TokoOcha (Tokoyami x Ochako) OjiKami (Ojirou x Kaminari) IzuJirou (Deku x Jirou) KamiTodo (Kaminari x Todoroki)

Featured Bracket

Boku no Ship Academia - Rarepair Madness

Vote for your favorite rarepair ships from Boku no Hero Academia!

Make Your Own Bracket!

Who’s the Best Girl? Strongest fighter? Cutest couple? These are questions that need answering, AnimeBracket provides the tools. Make it happen!