Best Anime Opening IX: Guren na Yumiya

Entrant Statistics